14. 6.

Dnes vydala RVPS v Liptovskom Mikuláši nové veterinárne opatrenie, ktoré zakazuje privlastnenie boleňa dravého a povoľuje privlastnenie zubáča veľkoústeho. Podrobnosti sú na stránke rady SRZ.

Tak sa opäť začína vraždenie zubáčov napriek tomu, že SRZ malo jedinečnú možnosť aspoň na jeden rok nechať revír, aby sa zotavil.

Aj táto skúsenosť mi pomohla v rozhodnutí, že opúšťam túto stránku a už nebudem poskytovať informácie o výške a teplote vody vo VN, ani o zarybnení a ostatnom aktuálnom dianí na Liptovskej Mare. 

29. 5.

 Pripomínam sa pár hodín pred začiatkom kaprovej sezóny na L. Mare s aktuálnym stavom :  1. hladina v máji po počiatočnom vystúpaní na takmer maximálnu prevádzkovu hladinu, klesla o 1,6 metra, čo výrazne ovplyvnilo neres pleskáča, ktorého ikry ostali na suchu. Zubáč bol (po minuloročnej genocíde ) na hniezdach v malom množstve, ikry ostrieža som zrátal na prstoch dvoch rúk a kapor sa pri súčasnej výške hladiny nemá kde vytrieť.  2. Splniť požiadavku RVPS o poskytnutie ďalších vzoriek s predpísanými druhmi a hmotnosťami nebolo vôbec jednoduché, ale podarilo sa. Predpokladám, že do začiatku prívlače už bude jasné, čo s boleňom a zubáčom. Určite budú prvé informácie na tejto stránke. Dovtedy platí zákaz privlastnenia obidvoch spomenutých druhov. 3. Mnohí z Vás budú prekvapení novými zákazmi vjazdu, rampami, závorami a inými obmedzeniami príjazdu k vode. Schválne píšem príjazdu, lebo peši sa po zátopovej línii dostanete všade ( okrem priestoru ťažby štrkov firmou D.A.L.) Bol to očakávaný krok zo strany vlastníkov a nájomcov pobrežných pozemkov, nakoľko ich už prešla trpezlivosť pri odpratávaní odpadkov po rybároch. 4. V rybolovnom poriadku si dobre prečítajte popis revíru a obmedzenia, je tam niekoľko noviniek v súvislosti s Ratkovskou zátokou aj polostrova Ratkovie.   

12. 5.

Konečne sa mi podarilo odovzdať požadované druhy rýb v predpísaných  druhoch a hmotnostiach na vyšetrenie pre RVPS.  Teraz už len čakať, či vyšetrenia potvrdia zvýšené limity ortute. O novom rozhodnutí RVPS- ky sa na tejto stránke dozviete ako prví.

25. 4.

Po krátkej dovolenkovej odmlke Vás chcem informovať o najnovšom dianí na L. Mare. Hladina sa dostala na jeden a pol metra pod maximálnu prevádzkovu výšku, v zátokách už má nad 10°C a vidieť tu kapríky a pleskáče, chystajúce sa na neres. Predpokladám, že ste si pozorne prečítali rybolovný poriadok, lebo Ratkovská zátoka je už celá uzatvorená do 1. 7. Tiež zatiaľ nie je zmenené rozhodnutie RVPS o zákaze privlastnenia boleňa a zubáča. Práve v tieto dni sa snažíme o odlov vzoriek, ktorých výsledky rozhodnú o ďalšom postupe RVPS. Poskytujeme štyri vzorky : kapor, zubáč, boleň a šťuka. O výsledkoch Vás budem informovať.

11. 3. 2018

Posledné dni s  teplotami nad nulou otvorili od ľadu trocha priestoru na prítoku, čo ihneď prilákalo stovky kačíc, desiatku kormoránov a pár rybárov. A hoci je hladina nižšie o šesť metrov, niekoľko hladných pleskáčov a plotíc vyšlo spod ľadu na plytkú vodu pri Ondrašoveckom móle. Zábery sú typické jarné, opatrné, ale potešia.  Hlavným lákadlom je však slniečko a prvé teplé dni pri vode.

4. marec 2018

Dlhšia odmlka neznamená, že sa na revíri nič nedeje. Lov na kormorány pokračuje aj po ich odlete z úplne zamrznutej priehrady na iných lokalitách a pokiaľ ryby odpočívajú pod ľadovou prikrývkou, my pripravujeme novú legislatívu. Z niektorých návrhov na zmeny v spôsobe lovu a jeho rozsahu mi behajú zimomriavky po celom tele. Akoby nám už nešlo o ryby vo vode, ale čo najviac v mrazákoch.

  Sčítavanie úlovkov a návštevnosti pomaly končí, ako sa dalo očakávať, zubáč prelomil hranicu desiatich ton a aj ostatné ryby pocítili chamtivosť rybárov (samozrejme, česť  výnimkam ). Akonáhle bude sumár úlovkov a návštevnosti ukončený, „zavesím“ ho do odd. „Zarybnenie a úlovky“, aby ste si sami utvorili názor na správnosť súčasného systému „všeľudového rybárstva“.      

25. januára 2018

Lov na revíri končí, pomohlo tomu hlavne zaľadnenie prístavov a miest, kde sa spúšťajú člny. Bolo načase, lebo to vraždenie zbytkov zubáčov pokračovalo aj po zákaze ich privlastnenia. Neverím, že niektorí z tých chudákov, vytiahnutých z dvadsať metrovej vody, pri jej teplote 1,5°C a zo žalúdkom vytlačeným až pred nos a vybúlenými očami to prežil. Tí rozumnejší a ozaj športoví rybári prestali loviť hneď po prvých takýchto skúsenostiach, no vždy sa nájdu rybári, ktorí ma nútia premýšľať  o správnosti „všeľudového“  rybárstva.  A naši „legislatívci“ chcú povoliť lov na dierkach ! ! !  Pekný začiatok nového roku. 

Boleň a zubáč

Podrobnejšie k problematike kontaminácie boleňa a zubáča.

V rámci Monitoringu poľovnej zveri a rýb sa na základe požiadavky z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) v Liptovskom Mikuláši  už viac rokov poskytujú vzorky rýb z Liptovskej Mary.  Všetky protokoly o skúškach, ktoré vykonáva Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach, Skúšobné laboratórium VEHYDIS, sú k nahliadnutiu na RVPS v Liptovskom Mikuláši, v archíve VEHYDIS a u mňa. Kópie boli vždy zaslané e-mailom na OETV SRZ Rada Žilina a príslušnému ichtyológovi. Do roku 2017 bola prítomnosť ortute vo svalovine rýb síce preukázaná, no vždy bola pod stanovený limit, ktorý je 0,5 miligramu na 1 kilogram svaloviny (0,5 mg/kg). Poskytnutá vzorka sa každý rok skladala z dvoch druhov rýb s minimálnou hmotnosťou 1,5 kg a jednou vzorkou s hmotnosťou 2,5 kg. Na vzorky som poskytoval striedavo ryby, ktoré sú v revíri najčastejšie lovené a privlastňované. V nasledujúcom texte je výber  odpisov z jednotlivých protokolov v poradí : rok skúšky – druh ryby – hmotnosť vzorky – prípustný obsah ortuti v mg/kg – skutočne nameraný obsah v mg/kg : 

2013 – Šťuka severná – 2,5 kg – 1,000 mg/kg – 0,489 mg/kg

2014 – Zubáč veľkoústy – 1,5 kg – 0,500 mg/kg – 0,250 mg/kg

2015 – Kapor rybničný – 1,8 kg – 0,500 mg/kg – 0,060 mg/kg

2015 – Plotica červenooká – 2,5 kg – 0,500 mg/kg – 0,141 mg/kg

2016 – Pleskáč vysoký – 2,5 kg – 0,500 mg/kg – 0,429 mg/kg

2016 – Plotica červenooká – 2,9 kg – 0,500 mg/kg – 0,135 mg/kg

2017 – Kapor rybničný – 1,8 kg – 0,500 mg/kg – 0,063 mg/kg

2017 – Boleň dravý – 3,7 kg – 0,500 mg/kg – 0,904 mg/kg – prvá vzorka

2017 – Boleň dravý – neuvedené – 0,500 mg/kg – 0,701 mg/kg – druhá vzorka

2017 – Boleň dravý – 6,3 kg – 0,500 mg/kg – 0,683 mg/kg – tretia vzorka

2017 – Zubáč veľkoústy – 1,9 kg – 0,500 mg/kg – 0,314 mg/kg – prvá vzorka

2017 – Zubáč veľkoústy – 2,9 kg – 0,500 mg/kg – 0,598 mg/kg – druhá vzorka

Na stránke Úradu verejného zdravotníctva je zoznam karcinogénov a mutagénov, kde v „Nariadení európskeho parlamentu a Rady (ES) o Registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií“ ( REACH) – Príloha XVII ,  je ortuť a jej zlúčeniny zaradená  na 18-tom mieste z celkovo 58 uvedených.

Ekotoxikologické centrum s.r.o. Bratislava ( Ekotox ) radí ortuť medzi “ Látky vzbudzujúce veľké obavy“ ( substance of very concern ((SVHC)) v odd. PTB (látky perzistentné, biokumulatívne a toxické).

Na záver ešte výpis zo Zákona o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007 Z.z. kde § 48, odsek 3, písmeno k) hovorí : Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 400 € do 1 000 € ak – nedodrží povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo nariadené orgánom veterinárnej správy, nezabezpečí prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat podľa § 46, alebo nepredloží výsledky vyšetrení príslušnému orgánu veterinárnej správy  

 

14. 12. 2017

D ô l e ž i t é  ! ! !

Doplnenie veterinárnych opatrení č.1649/2017 zo dňa 13. 9. 2017

Regionálna  veterinárna a potravinová správa v Liptovskom Mikuláši, na základe výsledkov vyšetrenia rýb, podľa § 8, ods.3, písmeno d) Zákona č. 39/2007 Z.z.  n a r i a ď u j e  užívateľovi revíru :   1.  Preukázateľne informovať členov SRZ a osoby, ktoré majú vydané povolenie na lov rýb na VN Liptovská Mara o výsledkoch nadlimitných hodnôt ortuti v rybách ( boleň dravý a zubáč veľkoústy ) a o možnom riziku pre zdravie ľudí po konzumácii takýchto rýb, pochádzajúcich z revíru VN Liptovská Mara.  2.  Zákaz privlastňovania si  rýb : boleň dravý a zubáč veľkoústy a uplatňovať spôsob lovu týchto rýb formou „chyť a pusť“ s platnosťou od 1. 1. 2018 do odvolania.

23. november

  Po úvodných novembrových mrazoch a snehovej „výstrahe“ sme sa opäť dostali do plusu, hoci teplota voda klesla na 8°C. Teraz začala pravá zimná rybačka a keď si odmyslíme bohatú druhovú rozmanitosť úlovkov, má svoje čaro. Z člna sa dajú chytiť posledné zbytky zubáčov, pri kostolíku spoľahlivo berie vysadený duhák a na hlbokej vode pod „Jamajkou“ a na Sielnickom špici možno uloviť  „už vianočného “ kapra. Hladina vody je stále vysoko a tak ryby, hoci sčasti zazimované, nie sú ďaleko od brehu. Horšie je to so šťukami, málo záberov – málo lovcov.  Vysoký stav hladiny sa pravdepodobne prejavil aj na počte kormoránov, na toto ročné obdobie je ich prekvapivo málo. Asi v takej „veľkej“ vode majú problém nájsť ryby. Viackrát som ich pozoroval, ako sa neúspešne ponárajú aj v okolí klietok, kde síce ryby sú, ale na sedemnástich metroch.