Boleň a zubáč

Podrobnejšie k problematike kontaminácie boleňa a zubáča.

V rámci Monitoringu poľovnej zveri a rýb sa na základe požiadavky z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) v Liptovskom Mikuláši  už viac rokov poskytujú vzorky rýb z Liptovskej Mary.  Všetky protokoly o skúškach, ktoré vykonáva Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach, Skúšobné laboratórium VEHYDIS, sú k nahliadnutiu na RVPS v Liptovskom Mikuláši, v archíve VEHYDIS a u mňa. Kópie boli vždy zaslané e-mailom na OETV SRZ Rada Žilina a príslušnému ichtyológovi. Do roku 2017 bola prítomnosť ortute vo svalovine rýb síce preukázaná, no vždy bola pod stanovený limit, ktorý je 0,5 miligramu na 1 kilogram svaloviny (0,5 mg/kg). Poskytnutá vzorka sa každý rok skladala z dvoch druhov rýb s minimálnou hmotnosťou 1,5 kg a jednou vzorkou s hmotnosťou 2,5 kg. Na vzorky som poskytoval striedavo ryby, ktoré sú v revíri najčastejšie lovené a privlastňované. V nasledujúcom texte je výber  odpisov z jednotlivých protokolov v poradí : rok skúšky – druh ryby – hmotnosť vzorky – prípustný obsah ortuti v mg/kg – skutočne nameraný obsah v mg/kg : 

2013 – Šťuka severná – 2,5 kg – 1,000 mg/kg – 0,489 mg/kg

2014 – Zubáč veľkoústy – 1,5 kg – 0,500 mg/kg – 0,250 mg/kg

2015 – Kapor rybničný – 1,8 kg – 0,500 mg/kg – 0,060 mg/kg

2015 – Plotica červenooká – 2,5 kg – 0,500 mg/kg – 0,141 mg/kg

2016 – Pleskáč vysoký – 2,5 kg – 0,500 mg/kg – 0,429 mg/kg

2016 – Plotica červenooká – 2,9 kg – 0,500 mg/kg – 0,135 mg/kg

2017 – Kapor rybničný – 1,8 kg – 0,500 mg/kg – 0,063 mg/kg

2017 – Boleň dravý – 3,7 kg – 0,500 mg/kg – 0,904 mg/kg – prvá vzorka

2017 – Boleň dravý – neuvedené – 0,500 mg/kg – 0,701 mg/kg – druhá vzorka

2017 – Boleň dravý – 6,3 kg – 0,500 mg/kg – 0,683 mg/kg – tretia vzorka

2017 – Zubáč veľkoústy – 1,9 kg – 0,500 mg/kg – 0,314 mg/kg – prvá vzorka

2017 – Zubáč veľkoústy – 2,9 kg – 0,500 mg/kg – 0,598 mg/kg – druhá vzorka

Na stránke Úradu verejného zdravotníctva je zoznam karcinogénov a mutagénov, kde v „Nariadení európskeho parlamentu a Rady (ES) o Registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií“ ( REACH) – Príloha XVII ,  je ortuť a jej zlúčeniny zaradená  na 18-tom mieste z celkovo 58 uvedených.

Ekotoxikologické centrum s.r.o. Bratislava ( Ekotox ) radí ortuť medzi “ Látky vzbudzujúce veľké obavy“ ( substance of very concern ((SVHC)) v odd. PTB (látky perzistentné, biokumulatívne a toxické).

Na záver ešte výpis zo Zákona o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007 Z.z. kde § 48, odsek 3, písmeno k) hovorí : Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 400 € do 1 000 € ak – nedodrží povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo nariadené orgánom veterinárnej správy, nezabezpečí prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat podľa § 46, alebo nepredloží výsledky vyšetrení príslušnému orgánu veterinárnej správy  

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *