25. 4.

Po krátkej dovolenkovej odmlke Vás chcem informovať o najnovšom dianí na L. Mare. Hladina sa dostala na jeden a pol metra pod maximálnu prevádzkovu výšku, v zátokách už má nad 10°C a vidieť tu kapríky a pleskáče, chystajúce sa na neres. Predpokladám, že ste si pozorne prečítali rybolovný poriadok, lebo Ratkovská zátoka je už celá uzatvorená do 1. 7. Tiež zatiaľ nie je zmenené rozhodnutie RVPS o zákaze privlastnenia boleňa a zubáča. Práve v tieto dni sa snažíme o odlov vzoriek, ktorých výsledky rozhodnú o ďalšom postupe RVPS. Poskytujeme štyri vzorky : kapor, zubáč, boleň a šťuka. O výsledkoch Vás budem informovať.

11. 3. 2018

Posledné dni s  teplotami nad nulou otvorili od ľadu trocha priestoru na prítoku, čo ihneď prilákalo stovky kačíc, desiatku kormoránov a pár rybárov. A hoci je hladina nižšie o šesť metrov, niekoľko hladných pleskáčov a plotíc vyšlo spod ľadu na plytkú vodu pri Ondrašoveckom móle. Zábery sú typické jarné, opatrné, ale potešia.  Hlavným lákadlom je však slniečko a prvé teplé dni pri vode.

4. marec 2018

Dlhšia odmlka neznamená, že sa na revíri nič nedeje. Lov na kormorány pokračuje aj po ich odlete z úplne zamrznutej priehrady na iných lokalitách a pokiaľ ryby odpočívajú pod ľadovou prikrývkou, my pripravujeme novú legislatívu. Z niektorých návrhov na zmeny v spôsobe lovu a jeho rozsahu mi behajú zimomriavky po celom tele. Akoby nám už nešlo o ryby vo vode, ale čo najviac v mrazákoch.

  Sčítavanie úlovkov a návštevnosti pomaly končí, ako sa dalo očakávať, zubáč prelomil hranicu desiatich ton a aj ostatné ryby pocítili chamtivosť rybárov (samozrejme, česť  výnimkam ). Akonáhle bude sumár úlovkov a návštevnosti ukončený, „zavesím“ ho do odd. „Zarybnenie a úlovky“, aby ste si sami utvorili názor na správnosť súčasného systému „všeľudového rybárstva“.      

25. januára 2018

Lov na revíri končí, pomohlo tomu hlavne zaľadnenie prístavov a miest, kde sa spúšťajú člny. Bolo načase, lebo to vraždenie zbytkov zubáčov pokračovalo aj po zákaze ich privlastnenia. Neverím, že niektorí z tých chudákov, vytiahnutých z dvadsať metrovej vody, pri jej teplote 1,5°C a zo žalúdkom vytlačeným až pred nos a vybúlenými očami to prežil. Tí rozumnejší a ozaj športoví rybári prestali loviť hneď po prvých takýchto skúsenostiach, no vždy sa nájdu rybári, ktorí ma nútia premýšľať  o správnosti „všeľudového“  rybárstva.  A naši „legislatívci“ chcú povoliť lov na dierkach ! ! !  Pekný začiatok nového roku. 

Boleň a zubáč

Podrobnejšie k problematike kontaminácie boleňa a zubáča.

V rámci Monitoringu poľovnej zveri a rýb sa na základe požiadavky z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) v Liptovskom Mikuláši  už viac rokov poskytujú vzorky rýb z Liptovskej Mary.  Všetky protokoly o skúškach, ktoré vykonáva Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach, Skúšobné laboratórium VEHYDIS, sú k nahliadnutiu na RVPS v Liptovskom Mikuláši, v archíve VEHYDIS a u mňa. Kópie boli vždy zaslané e-mailom na OETV SRZ Rada Žilina a príslušnému ichtyológovi. Do roku 2017 bola prítomnosť ortute vo svalovine rýb síce preukázaná, no vždy bola pod stanovený limit, ktorý je 0,5 miligramu na 1 kilogram svaloviny (0,5 mg/kg). Poskytnutá vzorka sa každý rok skladala z dvoch druhov rýb s minimálnou hmotnosťou 1,5 kg a jednou vzorkou s hmotnosťou 2,5 kg. Na vzorky som poskytoval striedavo ryby, ktoré sú v revíri najčastejšie lovené a privlastňované. V nasledujúcom texte je výber  odpisov z jednotlivých protokolov v poradí : rok skúšky – druh ryby – hmotnosť vzorky – prípustný obsah ortuti v mg/kg – skutočne nameraný obsah v mg/kg : 

2013 – Šťuka severná – 2,5 kg – 1,000 mg/kg – 0,489 mg/kg

2014 – Zubáč veľkoústy – 1,5 kg – 0,500 mg/kg – 0,250 mg/kg

2015 – Kapor rybničný – 1,8 kg – 0,500 mg/kg – 0,060 mg/kg

2015 – Plotica červenooká – 2,5 kg – 0,500 mg/kg – 0,141 mg/kg

2016 – Pleskáč vysoký – 2,5 kg – 0,500 mg/kg – 0,429 mg/kg

2016 – Plotica červenooká – 2,9 kg – 0,500 mg/kg – 0,135 mg/kg

2017 – Kapor rybničný – 1,8 kg – 0,500 mg/kg – 0,063 mg/kg

2017 – Boleň dravý – 3,7 kg – 0,500 mg/kg – 0,904 mg/kg – prvá vzorka

2017 – Boleň dravý – neuvedené – 0,500 mg/kg – 0,701 mg/kg – druhá vzorka

2017 – Boleň dravý – 6,3 kg – 0,500 mg/kg – 0,683 mg/kg – tretia vzorka

2017 – Zubáč veľkoústy – 1,9 kg – 0,500 mg/kg – 0,314 mg/kg – prvá vzorka

2017 – Zubáč veľkoústy – 2,9 kg – 0,500 mg/kg – 0,598 mg/kg – druhá vzorka

Na stránke Úradu verejného zdravotníctva je zoznam karcinogénov a mutagénov, kde v „Nariadení európskeho parlamentu a Rady (ES) o Registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií“ ( REACH) – Príloha XVII ,  je ortuť a jej zlúčeniny zaradená  na 18-tom mieste z celkovo 58 uvedených.

Ekotoxikologické centrum s.r.o. Bratislava ( Ekotox ) radí ortuť medzi “ Látky vzbudzujúce veľké obavy“ ( substance of very concern ((SVHC)) v odd. PTB (látky perzistentné, biokumulatívne a toxické).

Na záver ešte výpis zo Zákona o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007 Z.z. kde § 48, odsek 3, písmeno k) hovorí : Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 400 € do 1 000 € ak – nedodrží povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo nariadené orgánom veterinárnej správy, nezabezpečí prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat podľa § 46, alebo nepredloží výsledky vyšetrení príslušnému orgánu veterinárnej správy  

 

14. 12. 2017

D ô l e ž i t é  ! ! !

Doplnenie veterinárnych opatrení č.1649/2017 zo dňa 13. 9. 2017

Regionálna  veterinárna a potravinová správa v Liptovskom Mikuláši, na základe výsledkov vyšetrenia rýb, podľa § 8, ods.3, písmeno d) Zákona č. 39/2007 Z.z.  n a r i a ď u j e  užívateľovi revíru :   1.  Preukázateľne informovať členov SRZ a osoby, ktoré majú vydané povolenie na lov rýb na VN Liptovská Mara o výsledkoch nadlimitných hodnôt ortuti v rybách ( boleň dravý a zubáč veľkoústy ) a o možnom riziku pre zdravie ľudí po konzumácii takýchto rýb, pochádzajúcich z revíru VN Liptovská Mara.  2.  Zákaz privlastňovania si  rýb : boleň dravý a zubáč veľkoústy a uplatňovať spôsob lovu týchto rýb formou „chyť a pusť“ s platnosťou od 1. 1. 2018 do odvolania.

23. november

  Po úvodných novembrových mrazoch a snehovej „výstrahe“ sme sa opäť dostali do plusu, hoci teplota voda klesla na 8°C. Teraz začala pravá zimná rybačka a keď si odmyslíme bohatú druhovú rozmanitosť úlovkov, má svoje čaro. Z člna sa dajú chytiť posledné zbytky zubáčov, pri kostolíku spoľahlivo berie vysadený duhák a na hlbokej vode pod „Jamajkou“ a na Sielnickom špici možno uloviť  „už vianočného “ kapra. Hladina vody je stále vysoko a tak ryby, hoci sčasti zazimované, nie sú ďaleko od brehu. Horšie je to so šťukami, málo záberov – málo lovcov.  Vysoký stav hladiny sa pravdepodobne prejavil aj na počte kormoránov, na toto ročné obdobie je ich prekvapivo málo. Asi v takej „veľkej“ vode majú problém nájsť ryby. Viackrát som ich pozoroval, ako sa neúspešne ponárajú aj v okolí klietok, kde síce ryby sú, ale na sedemnástich metroch.   

5. november

Zajtra, 6. novembra bude ukončené tohoročné zarybnenie Liptovskej Mary. Prebehlo vo veľmi dobrých podmienkach s vysokou hladinou vody, všetky dodané násady boli vo výbornom zdravotnom aj kondičnom stave, zubáčik v troch dodaniach bol načasovaný do vody vždy po vyliahnutí bielej ryby a ostrieža ( aj preto rapídny úbytok poteru ), ročná šťučka zachytila augustový plôdik belice a pre spestrenie sme dali o tonu trojkového kapra navyše. Podrobný rozpis zarybnenia podľa druhov, množstva a veľkosti si nájdete v odd.  „Zarybnenie“

25. október

Zarybňovanie je v plnom prúde, kapor je už takmer splnený, predvčerom som rozviezol po severo-západnom pobreží 1 500 kilogramov ročnej šťuky (od 20 do 40 cm), najbližšie ešte príde lieň, z klietok vyveziem 1000 kg pstruha dúhového ( už má priemer 0,37 kg ), doplníme kapra a dúfam, že koncom decembra priehrada zamrzne, lebo už sa objavilo okolo 100 kusov kormorána.

Čo sa týka boleňa, je to ešte horšie, lebo aj tretia vzorka dopadla katastrofálne. Teraz, na pokyn RVPS je na rade šťuka, ostriež a zubáč. Uvidíme, aké hodnoty ortuti budú vo svalovine  týchto troch najčastejšie lovených dravcov.

Informácia o zvýšenom obsahu ortuti – boleň dravý na VN Liptovská Mara

Vážení návštevníci tejto stránky, rybári a členovia SRZ .

Dňa 26.6.2017 bol vykonaný úradný odber vzorky ryby – boleňa dravého v rámci každoročného Monitoringu poľovnej zveri a rýb na rok 2017 na rybárskom revíri č.3-5340-1-1 VN Liptovská Mara. V rámci vykonaného vyšetrenia bolo vo vzorke boleňa dravého zaznamenané prekročenie maximálnej hodnoty obsahu ortuti. Dňa 13.9.2017 bolo Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Liptovskom Mikuláši vydané opatrenie č. 1649/2017.  Na základe tohoto veterinárneho opatrenia Vám odporúčame, aby ste si neprivlastňovali boleňa dravého z dôvodu rizika pre zdravie ľudí. Zároveň si Vás dovoľujem informovať, že zabezpečujem ďalšie vzorky boleňa dravého na vyšetrenie pre RVPS.